Ενότητες - Διάρκεια

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η ετήσια επιμόρφωση Διδάσκοντας με την χρήση της Τεχνολογίας αποτελείται από εννέα (9) ενότητες και η  συνολική διάρκεια της είναι εννέα (9) μήνες (400 ώρες)

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικό πλαίσιο για την αναγκαιότητα αλλά και την σωστή χρήση της Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.                                                                          

 • Δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας μαθητής.       

 • Ψηφιακά εργαλεία που ευνοούν την συνεργατικότητα εντός και εκτός της τάξης.                                                 

 • Ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης και επικοινωνίας.          

 • Εφαρμογές Ψηφιακής Αφήγησης (Digital Storytelling).

                                                                   

 • Εφαρμογές από εκπαιδευτικούς και μαθητές με την χρήση των ψηφιακών εργαλείων που παρουσιάζονται στην επιμόρφωση.             

                                              

 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων για κάθε ένα από τα  αντικείμενα που περιλαμβάνει η επιμόρφωση.

Η Δομή της Ενότητας

Show More

Η Δομή της Ενότητας

 Η κάθε Ενότητα περιλαμβάνει:

Η κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει:

 

 • Εισαγωγικές πληροφορίες για το αντικείμενο που θα διδαχθεί.

 • Βασικές γνώσεις του αντικειμένου.

 • Εμβάθυνση σε εξειδικευμένες δυνατότητες του.

 • Εφαρμογές από εκπαιδευτικούς.

 • Εφαρμογή από μαθητές.

 • Εφαρμογές από την Παγκόσμια Πλατφόρμα της Microsoft

 • Υλοποίηση εφαρμογής από τον επιμορφούμενο.

 • Αξιολόγηση του επιμορφούμενου