Οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Ο 21ος αιώνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της ψηφιακής επανάστασης και ως εποχή της πληροφορίας. Αυτός ο αιώνας δίνει πολλές ευκαιρίες για πρόοδο και καινοτομία. Είναι σημαντικό οι νέοι να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες και στη προσωπική αλλά και επαγγελματική τους ζωή.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διατυπωθεί σύγχρονες προσεγγίσεις της μάθησης που σε συνδυασμό με τη δυναμική διείσδυση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία επιβάλλουν την αλλαγή των στόχων της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα.  Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην Εκπαίδευση.

Οι μαθητές σε όλον τον κόσμο χρειάζεται να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Οι δεξιότητες αυτές είναι:

  • Επικοινωνία

  • Συνεργασία

  • Κατασκευή Γνώσης

  • Επίλυση Προβλήματος

  • Αυτορρύθμιση

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να επανασχεδιάσουν τα σχέδια μαθήματος τους και τις μαθησιακές δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να καλλιεργούν αποτελεσματικότερα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Δίνονται σαφείς και πρακτικές οδηγίες ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να εμπλουτίσει τις ήδη σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες του αλλά και να τις τροποποιήσει ώστε να εξυπηρετούν την ανάγκη καλλιέργειας των δεξιοτήτων από τους μαθητές. Τα ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάζονται στα επόμενα μαθήματα της επιμόρφωσης υποστηρίζουν και προωθούν τη καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το μάθημα στηρίζονται στο πλαίσιο της UNESCO για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που θα πρέπει να διάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και σε πρότυπα που έχουν προταθεί από πολλούς ιδιωτικούς φορείς, όπως η Microsoft Educator Community και το P21 Partnership for 21st Century Learning.

Βιντεομαθήματα

Το μάθημα περιλαμβάνει Έξι (6) Ενότητες Βιντεομαθημάτων εκμάθησης των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα οι οποίες είναι:

  Ενότητα 1 - Η Δεξιότητα της Επικοινωνίας

  Ενότητα 2 - Η Δεξιότητα της Συνεργασίας

  Ενότητα 3 - Η Δεξιότητα της Κατασκευής Γνώσης

  Ενότητα 4 - Η Δεξιότητα της Επίλυσης Προβλήματος

  Ενότητα 5 - Η Δεξιότητα Αυτορρύθμισης

  Ενότητα 6 - Η Δεξιότητα της χρήσης των Τ.Π.Ε.

 

Ειδικότερα η κάθε ενότητα από τις παραπάνω αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Περιεχόμενο της Ενότητας

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα

3. Βιντεομάθημα

4. Ερωτήσεις Αξιολόγησης

Δραστηριότητα στην Παγκόσμια Πλατφόρμα της Microsoft

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια δραστηριότητα από την παγκόσμια κοινότητα της Microsoft για την εκπαίδευση. Μέσα από αυτή θα δείτε μερικά ακόμη παραδείγματα αξιοποίησης του Sway στην διδασκαλία.

Ολοκληρώνοντας την δραστηριότητα θα λάβετε πτυχίο (Certificate) υπογεγραμμένο από τον Anthony Salcito (Vice President Worldwide Education) και το σήμα (Badge) ολοκλήρωσης της δραστηριότητας. 

Αξιολόγηση της Ενότητας 

Διδάσκοντας τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθείτε για τις γνώσεις που αποκομίσατε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Η αξιολόγηση σας για το Sway αποτελείται από δύο τμήματα:
 •Το πρώτο είναι ένα online test είκοσι (20) ερωτήσεων.
 •Το δεύτερο τμήμα αφορά την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας την οποία θα πρέπει να την υποβάλλετε στην πλατφόρμα.

 

Η βαρύτητα του πρώτου τμήματος είναι 20 μονάδες και του δεύτερου τμήματος 80 μονάδες.
Θεωρείται ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα εφόσον έχετε συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50 μονάδων.